GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

Iekšējās kārtības noteikumi stacionāra pacientiem un apmeklētājiem

SIA ‘’Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI STACIONĀRA

PACIENTIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” (turpmāk – Apvienība) iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) pacientiem un apmeklētājiem mērķis ir noteikt pacientu un apmeklētāju pienākumus, tiesības, atbildību, līdzestību un attiecības ar Apvienības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus Apvienībā.

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Apvienības struktūrvienībās, t.sk. Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā, Bērnu slimību nodaļā, Intensīvās terapijas nodaļā, Ķirurģijas nodaļā, Terapijas un neiroloģijas nodaļā, Aprūpes nodaļā, Infekciju nodaļā, Dienas stacionārā un poliklīnikās šos iekšējās kārtības noteikumus papildina speciālie nodaļas un ambulatoro pakalpojumu iekšējās kārtības noteikumi.

1.4. Vienam no vecākiem vai pavadošai personai, bez akūtas saslimšanas pazīmēm, ir tiesības kopā ar bērnu uzturēties Apvienības stacionāra nodaļā, ar īpaši noteiktu režīmu, palīdzot nodrošināt bērna aprūpi, kā arī būt kopā ar bērnu ārstniecisko izmeklējumu, procedūru, manipulāciju veikšanas laikā, izņemot īpašas situācijas, ko nosaka ārstējošais ārsts.

1.5. Saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto par veselības aprūpes finansēšanas kārtību (LR Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr.555), uzturoties slimnīcā pie bērna līdz 7 gadu vecumam (t.i. seši gadi vienpadsmit mēneši un 29 dienas), vecāka vai pavadošās personas uzturēšanās izmaksas slimnīcā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

1.6. Ja bērns ir vecāks par 7 gadiem, bet bērna veselības stāvokļa dēļ, pie atsevišķām medicīniskajām indikācijām (medicīniskās indikācijas nosaka un lemj ārstējošais ārsts), t.sk. šādos gadījumos: bērnam ir mobilitātes traucējumi, ja pavadošai personai nepieciešams apgūt sevišķas pacienta kopšanas iemaņas, lietotā procedūra izraisa psihoemocionālu stresu vai ir potenciāli sāpīga, nepieciešams ievērot gultas režīmu un līdzestība to nenodrošina, nepieciešama orāla vai parenterāla rehidrācija, parenterāla barošana vai ilgstoša parenterāla zāļu ievade, apgrūtināta vai neiespējama komunikācija bez pavadošās personas klātbūtnes, atrašanās diennakts stacionārā izraisa psihoemocionālus traucējumus, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes kvalitāti, bērna vai ārstniecības personu drošību, tad vecāka vai pavadošās personas uzturēšanās izmaksas slimnīcā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

1.7. Pārējos gadījumos, vecākiem vai pavadošajai personai, izmantojot izvēles tiesības klātbūtnei bērnam nodaļā, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Apvienības maksas pakalpojumu cenrādi.

1.8. Stacionāra nodaļu dienas režīms*

Celšanās, rīta higiēna, manipulācijas, analīžu nodošana.

7:00 – 8:00

Brokastis, medikamentu saņemšana

8:00 – 9:00

Procedūras, izmeklējumi, ārstu vizītes

9:00 – 13:00

Ārstniecība, aprūpe

Visu diennakti

Pusdienas, medikamentu saņemšana

13:00 – 14:00

Vakariņas

17:00 – 18:00

Vakara procedūras, medikamentu saņemšana

18:00 – 20:00

Apmeklētāju laiks:

11:00 – 21:00

Nakts miers

No 21:00

*Pacientam var  piemērot arī individuālu dienas režīmu. Dažādās nodaļās dienas režīms var nedaudz atšķirties.

2.Pacienta pienākumi

2.1. Lai reģistrētos un iestātos Apvienības stacionārā, pacientam vai tā likumīgajam pārstāvim ir pienākums:

2.1.1. uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti, dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams, un apmaksu atvieglojošos dokumentus, izņemot gadījumus, kad tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un pacients veselības stāvokļa dēļ, nespēj uzrādīt šādus dokumentus (tos uzrāda tiklīdz tas kļūst iespējams);

2.2. Uzsākot ārstēšanās procesu Apvienības stacionāra nodaļā pacientam ir pienākums :

2.2.1. iepazīties un parakstīt Apvienības pacienta līgumu par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas/diennakts stacionārā, un/vai Vienošanās par maksas pakalpojumiem, saskaņā ar Apvienības noteikto iekšējo kārtību par līgumu slēgšanu ar Apvienību pacientiem par veselības aprūpes pakalpojumiem;

2.2.2. nodot virsdrēbes glabāšanā, ko nodrošina Apvienība saskaņā ar  noteikto pacientu personīgo mantu aprites kārtību, kas paredz:

  1. Stājoties stacionārā Balvos, virsdrēbes un apavus nodod glabāšanā neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā vai Gulbenes slimnīcā aprūpes, vai dienas stacionāra nodaļās. Nododot mantas, tiek sastādīta „mantu zīme”, kas viena tiek pievienota mantām, otra nodota pacientam vai pievienota medicīniskajai dokumentācijai. Izrakstoties no stacionāra un uzrādot izsniegto „mantu zīmi”, apģērbs tiek izsniegts atpakaļ. Virsdrēbes tiek uzglabātas speciāli tam paredzētās telpās, vai izņēmuma gadījumos, pielāgotās telpās vai nodaļas palātā. Apvienība neuzņemas atbildību par virsdrēbēs atstātām vērtīgām lietām.

  2. Atrodoties stacionārā pacients pats ir atbildīgs par mantām un vērtslietām kas atrodas pie viņa vai palātā. Pacienti ir aicināti neņemt uz stacionāru līdzi materiālās vērtības un neglabāt tās stacionāra palātās.

  3. Pacientiem ir iespēja nodot savas materiālās vērtības īslaicīgai glabāšanai nodaļā – uz laiku, kamēr pacients atrodas operāciju blokā, intensīvās terapijas nodaļā – līdz brīdim, kad pacients ir rīcības spējīgs un ir pie pilnas apziņas(orientējas laikā, telpā, vietā). Glabāšanai tiek pieņemts: personu apliecinoši dokumenti, skaidra nauda, banku norēķinu kartes, mobilie telefoni un rotaslietas. Par citu vai papildus materiālo vērtību īslaicīgu glabāšanu lemj nodaļas virsmāsa vai dežūrējošā māsa. Par pacienta mantu saņemšanu glabāšanai tiek izdarīts ieraksts pacienta medicīniskajā dokumentācijā (uzskaitot pieņemtās mantas) un parakstoties par to saņemšanu un nodošanu. Mantas tiek izsniegtas atpakaļ parakstoties par to saņemšanu.

  4. Visas pacienta personīgās mantas tiek izsniegtas izrakstoties no stacionāra, vai pacientu pārvedot uz citu ārstniecības vai aprūpes iestādi. Pacienta piederīgie, pēc pacienta izrakstīšanas no stacionāra vai pacienta nāves gadījumā, mantas var saņemt uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pēc izrakstīšanas vai nāves. Pēc divām nedēļām uzglabātās pacienta personiskās mantas tiek utilizētas. Uzreiz pēc pacienta izrakstīšanās vai nāves tiek utilizēti atstātie pārtikas produkti.

2.2.3. iepazīties ar Apvienības iekšējās kārtības noteikumiem pacientiem un apmeklētājiem, ievērot tos, būt līdzestīgam ārstēšanas procesā, obligāti informēt par zālēm, kuras lieto regulāri vai paņēmis līdzi uz stacionāru, par alerģijām, slimībām, komunicēt ar saviem tuviniekiem, iespēju robežās informējot par savu atrašanos stacionārā un veselības stāvokli, pildīt visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos Apvienības ārstniecības un aprūpes personāla norādījumus, kā arī izpildīt visas saistības, kas paredzētas Apvienības pacienta līgumā par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas/diennakts stacionārā;

2.2.4. nēsāt Apvienības izsniegto pacienta identifikācijas aproci, līdz izrakstīšanai no Apvienības stacionāra;

2.2.5. Apvienības stacionāra telpās nēsāt maiņas apavus vai bahilas;

2.2.6. uzturēties savā palātā, obligāti ārsta vizītes, procedūru, manipulāciju un ēdienreižu laikā, bez vajadzības neuzturēties citās palātās, kopējā koridorā un citās nodaļās;

2.2.7.  lietot personīgo radio, televizoru vai datoru ar personāla atļauju, netraucējot citus pacientus;

2.2.8. arī īslaicīgi atstājot nodaļu, informēt dežurējošo ārstniecības personālu par prombūtni, pastaigas maršrutu, atgriešanās laiku un saņemt dežurējošā personāla atļauju;

2.2.9. ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību palātā, koplietošanas telpās un Apvienības teritorijā, regulāri mazgāt rokas ar ziepēm un siltu ūdeni (obligāti pirms ēšanas un pēc tualetes apmeklējuma), izejot un ienākot nodaļā, palātā, regulāri rokas dezinficēt ar nodaļā un palātā novietoto dezinfekcijas šķīdumu;

2.2.10. uzturēt kārtību apkārtējā vidē (t.sk. gulta, krēsls, skapītis, personīgās mantas, pārtika u.c.), produktus uzglabāt pacientu vajadzībām paredzētajā ledusskapī, ievērojot glabāšanas noteikumus un marķējot ar zīmīti, norādot datumu, vārdu, uzvārdu un palātas numuru;

2.2.11. saudzīgi izturēties pret Apvienības telpām, iekārtām, inventāru un tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt Apvienībai nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Apvienības personāla sastādītu aktu par nodarījumu;

2.2.12. lietderīgi un taupīgi izmantot Apvienības energoresursus;

2.2.13. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Apvienības personālu un apkārtējiem cilvēkiem. Ārsta vizītes, procedūru laikā nesarunāties pa mobilo tālruni, izslēgt tam skaņu (šis noteikums attiecas arī uz pacienta vecākiem, pavadoņiem, apmeklētājiem).

2.2.14. izrakstoties no Apvienības, nodot nodaļas personālam visu pacientam izsniegto un ārstniecības procesā izmantoto Apvienības mantu, inventāru, un veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

2.2.15. Ja pacients nevar norēķināties par Apvienības sniegtajiem aprūpes pakalpojumiem rēķinā norādītajā termiņā, pacientam ir tiesības lūgt noslēgt rakstisku vienošanos par citu rēķina apmaksas kārtību.

3. Pacienta tiesības

3.1. saņemt informāciju par ārstniecības procesā iesaistītām ārstniecības personām, par savu veselības stāvokli, t.sk. par diagnozi, izmeklēšanas, ārstēšanas plānu un saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi;

3.2. saņemt personāla atbalstu nokļūšanai līdz nodaļai, izmeklējumiem un procedūrām;

3.3. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veiktajiem izmeklējumu rezultātiem;

3.4.saņemt informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;

3.5. atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, to nepārprotami apliecinot rakstiski;

3.6. personīgos mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces lietot ierobežoti, lai netraucētu palātas, nodaļas pacientiem un medicīnisko iekārtu, aparatūras darbībai;

3.7. pieņemt palātā ne vairāk kā divus apmeklētājus vienlaicīgi;

3.8. par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, sūdzības, priekšlikumus vai izteikt pateicību Apvienības personālam.

3.9. Pacients ar viņa piekrišanu ārstēšanas laikā var tikt iesaistīts studentu apmācības procesā mācībspēku vadībā

4. Apmeklētāju pienākumi

4.1. ievērot Apvienībā noteiktos pacientu apmeklējuma laikus;

4.2. uzturoties Apvienības stacionāra telpās lietot maiņas apavus vai bahilas;

4.3. ievērot Apvienībā noteikto karantīnas režīmu;

4.4. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem un Apvienības personālu;

4.5. ievērot tīrību un kārtību Apvienības un tās teritorijā, saudzīgi izturēties pret Slimnīcas telpām un inventāru, tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt Apvienībai nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Apvienības personāla sastādītu aktu par nodarīto bojājumu, kaitējumu.

4.6. bez pamatojuma netraucēt Apvienības personālu un veselības aprūpes procesu.

4.7. valstī izsludinātu epidēmiju, pandēmiju gadījumā Apvienība var izsludināt īpašus noteikumus, ierobežot vai pat aizliegt pacientu apmeklēšanu.

5. Aizliegumi un brīdinājumi pacientam un apmeklētājiem

5.1. pacientam aizliegts lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus, bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;

5.2. aizliegts atrasties Apvienības stacionāra nodaļās, palātās, ārstniecības telpās ielas apģērbā, virsdrēbēs un ielas apavos;

5.3. aizliegts smēķēt Apvienības telpās vai teritorijā, izņemot īpaši smēķēšanai norādītajās vietās teritorijā;

5.4. aizliegts Apvienībā atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, glabāt vai lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai citas apreibinošas vielas;

5.5. aizliegts ienest Apvienībā un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);

5.6. aizliegts piedāvāt vai nodot Apvienības darbiniekiem, ārstniecības un aprūpes personālam materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus;

5.7. aizliegts ievest Apvienības telpās dzīvniekus;

5.8. aizliegts iebraukt Apvienības telpās ar bērnu ratiem, velosipēdiem, skrejriteņiem u.c. līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem.

5.9. Fotografēt, filmēt citas personas un veikt audio ierakstu ir atļauts tikai ar šo personu atļauju, ja tas neietekmē un neapdraud Jūsu un citu pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī neskar citu pacientu, apmeklētāju un Apvienības personāla tiesības uz privātumu. Apvienības teritoriju un telpas fotografēt un filmēt ir atļauts tikai ar Apvienības izpilddirektora vai galveno ārstu saskaņojumu.

5.10.Apvienības iekšējās kārtības un ārstniecības personāla noteiktā režīma neievērošanas gadījumā, pacientu var izrakstīt no stacionāra, uzliekot par pienākumu pacientam samaksāt Apvienībai radušos izdevumus par pacienta ārstēšanu, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim, ievērojot Ārstniecības likumā noteikto, ka gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas.

5.11. par Apvienības iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu personu var izraidīt no Apvienības telpām un teritorijas, kā arī konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes Apvienības personāls var lūgt kompetentām amatpersonām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;

Noslēguma jautājumi

6.1.  Šie noteikumi stājas spēkā 01.01.2021.gadā.

6.2. Šo Noteikumu aktualizēšanu un grozījumu sagatavošanu nodrošina Apvienības kvalitātes vadības sistēmas speciālists.

6.3. Apvienības struktūrvienību vadītāji ar šiem noteikumiem iepazīstina visu pakļautībā esošo personālu un nodrošina, ka Apvienības pacientiem un apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar šiem noteikumiem, kas izvietoti katrā Apvienības nodaļā un publicēti Apvienības mājas lapā.

Jebkuru neskaidrību vai pretenziju gadījumā, aicinām pacientus, pacientu pavadošās personas, apmeklētājus, pirmkārt, vērsties pie nodaļas dežurējošā ārstnieciskā personāla, lai maksimāli operatīvi, savstarpējo pārrunu ceļā, varētu palīdzēt atrisināt neskaidrības, domstarpības vai problēmas.

Pateicamies par sapratni!

Izstrādāja: Kvalitātes vadības sistēmu speciālista p.i. S. Drubiņa